Tylko 30 dni na usunięcie plakatów wyborczych i banerów

Okres kampanii wyborczej do rady miasta się zakończył. Zabrze co prawda musi jeszcze wybrać swojego prezydenta, ale to nie oznacza, że termin usunięcia materiałów wyborczych dla kandydatów na radnych uległ przedłużeniu. Wszystkim kandydatom niezależenie od tego czy uzyskali mandat radnego, czy też nie przypominamy, że usunięcie materiałów wyborczych zgodnie z ar. 10 § 6 Kodeksu wyborczego, powinno nastąpić w terminie 30 dni po dniu wyborów. Wyjątek od powyższego stanowi sytuacja kiedy materiały wyborcze znajdują się na nieruchomościach lub obiektach stanowiących prywatną własność, a właściciel nieruchomości lub obiektu wyraził zgodę na nieusuwanie materiałów wyborczych.

Niedopełnienie obowiązku usunięcia materiałów wyborczych zgodnie z przepisami prawa może skutkować nawet nałożeniem grzywny zgodnie z art. 495 Kodeksu wyborczego. Poniżej zamieszczamy stosowne artykuł kodeksu wyborczego.

Art. 110 [Umieszczanie plakatów i haseł]
 § 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
§ 2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
 § 4. (utracił moc)
 § 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
 § 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
 § 6a. Obowiązek, o którym mowa w § 6, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w § 6, nastąpi za zgodą właściciela.
§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.
Art. 495 [Niedozwolone umieszczanie plakatów]
§ 1. Kto, w związku z wyborami:
 1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,
2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,
3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,
4) (utracił moc)
5) (utracił moc)
– podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega:
 1) pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii, z zastrzeżeniem art. 110 § 6a;
2) osoba będąca redaktorem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, która dopuszcza do niewykonania obowiązku umieszczenia w informacjach, komunikatach, apelach i hasłach wyborczych, ogłaszanych w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych wskazania przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.
 
Radca prawny, Zabrze dnia 29 października 2018 r.

Dodaj komentarz