Kolizja i wypadek a pokrycie kosztów najmu samochodu zastępczego

Kolizja i wypadek a pokrycie kosztów najmu samochodu zastępczego

Wobec panujących ciężkich warunków atmosferycznych w zimie niestety kierowcy w większym stopniu są narażeni na kolizje i wypadki drogowe. W sytuacji kiedy miało się to nieszczęście uczestniczenia w kolizji lub w wypadku drogowym, dobrze wiedzieć o prawach przysługujących poszkodowanemu. Jednym z takich uprawnień jest korzystanie z samochodu zastępczego na koszt ubezpieczyciela przez poszkodowanego. Niestety ubezpieczyciel często stara się w celu minimalizacji swoich kosztów kwestionować uprawnienie do korzystania w ramach likwidacji szkody z samochodu zastępczego. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności dobrze jest znać treść art. 471 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”. To właśnie z art. 471 Kodeksu cywilnego wywodzić można uprawnienie do obciążenia ubezpieczyciela kosztami najmu samochodu zastępczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 listopada 2011 r. ( sygn. akt III CZP 5/11, Publikator: Legalis) zgodnie z którą „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej. 2. Ubezpieczyciel ponosi – na podstawie art. 471 KC – odpowiedzialność za szkodę wskutek zwłoki w spełnieniu świadczenia ubezpieczeniowego.”

Warto ponadto podkreślić, że uprawnienie do pokrycia kosztów samochodu zastępczego przysługuje zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom. Przed podjęciem decyzji o najmie samochodu zastępczego pamiętać należy także o zasadzie proporcjonalności opisanej w cytowanej powyżej uchwale Sądu Najwyższego zgodnie z którą „Z zasady proporcjonalności może natomiast wynikać zbędność najmu pojazdu zastępczego, jeżeli właściciel nie używał samochodu albo dysponuje innym samochodem nadającym się do wykorzystania. Używanie samochodu w sposób sporadyczny może z kolei uzasadniać celowość wykorzystania w sposób ekwiwalentny innego środka komunikacji.”.

 

Radca prawny, Zabrze dnia 30 stycznia 2019 r.

Dodaj komentarz