ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY

W związku ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa coraz częściej zdarzają się roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę, w związku z tzw. błędem medycznym. Wskazać należy, iż warunkiem skuteczności postępowania w takiej sprawie jest wykazanie, że personel podmiotu leczniczego dopuścił się działania lub zaniechania, które mogło mieć związek z uszczerbkiem zdrowia, jakiego doznała dana osoba.

W doktrynie prawa podnosi się, że dla zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej konieczne jest zaistnienie trzech przesłanek: zawinionego działania lub zaniechania sprawcy, wystąpienia szkody lub krzywdy oraz związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem sprawcy a szkodą lub krzywdą. Zobowiązany ponosi przy tym odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego wynikła szkoda (361 § 1 k.c.). W odniesieniu do błędów medycznych orzecznictwo skłania się przy tym ku poglądowi, że nie jest konieczne wykazanie, że dane działanie rzeczywiście spowodowało określoną szkodę, ale że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogło taką szkodę spowodować. Przykładowo: jeżeli pacjent z otwartą raną przebywał na sali, która była nie sprzątana a badali go lekarze i pielęgniarki, którzy nie zakładali rękawiczek i nie myli rąk, a następnie doznał zakażenia szczepem szpitalnym bakterii, to w opinii autora, po uzyskaniu pozytywnej opinii biegłych uznać można za zasadne twierdzenie o możliwym związku pomiędzy zaniedbaniami personelu w dziedzinie higieny a zakażeniem pacjenta.

Należy jednak pamiętać, że powyższe ułatwienie dotyczy wyłącznie okoliczności istnienia związku przyczynowo-skutkowego. Powód w postępowaniu o odszkodowanie za błąd medyczny musi więc wykazać wystąpienie pozostałych dwóch przesłanek zasadności tych roszczeń, a więc zawinionego naruszenia obowiązków przez personel medyczny i wystąpienia szkody. Nie istnieje bowiem domniemanie winy podmiotu leczniczego. W powołanym wyżej przykładzie, jeżeli pacjent jest zarażony szczepem szpitalnym, ale w odniesieniu do niego przestrzegano wszelkich zasad higieny i profilaktyki, roszczenie będzie bezzasadne. Placówki służby zdrowia odpowiadają bowiem jedynie za swoje staranne działanie, a do zakażenia może dojść nawet pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności.

W praktyce często zdarzają się natomiast powództwa, w których uzasadnieniu wskazuje się jedynie, że pacjent trafił do szpitala, i jego stan zdrowia się pogorszył. Sąd natomiast nie bada z urzędu czemu doszło do takiego pogorszenia stanu zdrowia. Jeżeli więc powód nie przedstawi twierdzeń co do jakichkolwiek zaniedbań podmiotu leczniczego i stosownych wniosków dowodowych w tym zakresie, powództwo tego rodzaju zostanie najprawdopodobniej oddalone.

Radca prawny, Zabrze dnia 16 stycznia 2019 r.

Dodaj komentarz