Odszkodowanie za wypadek, a sprzedaż samochodu

Oszkodowanie

Odszkodowanie wskutek uszkodzenia samochodu biorącego udział w kolizji lub wypadku w wielu przypadkach jest przez ubezpieczyciela zaniżane, do takich wniosków doszła nasza Kancelaria w Zabrzu, prowadząc postępowania likwidujące szkodę. Ponieważ uzyskanie odpowiedniego odszkodowania niezależnie od tego czy szkoda jest uznana za częściową lub całkowitą często bywa wielce kłopotliwe, trzeba również uważać na innego rodzaju działania, które mogą spowodować problemy w postępowaniu likwidującym szkodę.

Szczególną ostrożność doradzamy zachować w sytuacji kiedy po zaistniałej szkodzie lub kolizji lecz przed zakończeniem procesu likwidacji szkody, poszkodowany nosi się z zamiarem sprzedaży uszkodzonego samochodu. Sąd Okręgowy w Elblągu dokonywał oceny możliwości dochodzenia odszkodowania wskutek zaistnienia szkody częściowej w samochodzie, w sytuacji kiedy to odszkodowanie miało być ustalone już po sprzedaży uszkodzonego samochodu.

Radca ZabrzeW uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 10 maja 2017 r. o sygn. akt I Ca 179/17, przyjęto następująco „Stanowisko Sądu pierwszej instancji jest trafne i wywodzi się z niemożności pogodzenia faktu sprzedaży uszkodzonego samochodu z podtrzymywaniem roszczenia przeciwko sprawcy uszkodzenia o odszkodowanie równe kosztom jego usunięcia . Pozwany miałby zatem spełnić świadczenia w postaci nieponiesionych przez powoda kosztów naprawy ,których powód ponieść już nie może . Przywrócenie stanu poprzedniego , rozumiane jako naprawa rzeczy , jest już bowiem niemożliwe . Miałoby dodatkowo polegać na określeniu kosztów naprawy wedle cen z chwili ustalania wysokości odszkodowania . W rozstrzyganej sprawie oznaczałoby to konieczność odmówienia znaczenia tej sprzeczności , że powód sprzedał samochód w dniu 3 kwietnia 2016 roku , a od pozwanego zażądał zapłaty kwoty 3.439,82 zł stanowiącej koszty przywrócenia tego samochodu do stanu poprzedniego w dniu 20 stycznia 2017 roku , to jest w chwili kiedy zmieniał powództwo i kiedy doszło do zamknięcia rozprawy przed Sądem pierwszej instancji .”

Dalej Sąd Okręgowy w Elblągu stwierdza „Nie mogąc już przywrócić stanu poprzedniego wywołanego uszczerbkiem polegającym na uszkodzeniu samochodu , z powodu jego odsprzedaży do dalszego użytkowania , poszkodowany nadal doznawać może uszczerbku majątkowego, ale już w postaci uzyskania ze sprzedaży niższej ceny niż należna za taki samochód , ale nieuszkodzony. To uzyskana cena jest wartością mogącą stanowić teraz odjemnik w przedstawionym wyżej równaniu . W chwili orzekania o odszkodowaniu roszczenie o zapłatę kwoty równej kosztom naprawy pojazdu jest już bezzasadne z przyczyn wywołanych przez samego poszkodowanego , który ich nie poniósł przed sprzedażą , a po sprzedaży ponieść już nie może.”Uwzględniając powyższe orzeczenie mając w planach sprzedaż uszkodzonego samochodu, chcąc uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie przed zakończeniem procesu likwidacji szkody, doradzamy każdorazowo szczegółowo przeanalizować swoją decyzję.

Radca prawny, Zabrze dnia 9 listopada 2017 r.

Dodaj komentarz