Windykacja wierzytelności w postępowaniu nakazowym

Zabezpieczając interes naszych Klientów Kancelarii w Zabrzu, który zwracają się do nas o pomoc w windykacji ich wierzytelności, zawsze po przyjęciu pełnomocnictwa analizujemy, czy istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania sądowego w postępowaniu nakazowym. Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zgodnie z którym sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty, wiąże się z dwiema istotnymi kwestiami dzięki którym windykacja wierzytelności zostaje ułatwiona.

Po pierwsze wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym jest tańsze od dochodzenia swoich roszczeń w zwykłym postępowaniu, gdyż opłata od pozwu wynosi czwartą część opłaty, którą należałoby uiścić w postępowaniu zwykłym. Pod drugie zgodnie z art. 492 kodeksu postępowania cywilnego „Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności”. Dzięki posiadaniu statusu tytułu zabezpieczenia.” Powyższe oznacza, że uzyskując nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, możemy zwrócić się bezpośrednio do komornika, który należności przysługujące wierzycielowi opisane nakazem zapłaty może zacząć zabezpieczać z majątku dłużnika.

Zgodnie z art. 485 kodeksu postępowania cywilnego, dzięki któremu windykacja wierzytelności jest możliwa „§ 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

1)  dokumentem urzędowym;

2)  zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

3)  wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

4)  zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

windykacja§ 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.

§ 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego, odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684) lub kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

§ 3. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.(…)”

Nasza Kancelaria wpiera Klientów z Zabrza i Śląska we wszystkich sytuacjach kiedy wskutek działania kontrahentów, windykacja wierzytelności przed sądem staje się konieczna. Reprezentujemy również naszych klientów w postępowaniu przedsądowym windykacyjnym.

Radca prawny, Zabrze dnia 19 listopada 2017 r.

Dodaj komentarz