Windykacja należności z umowy gospodarczej

windykacjaPrzedsiębiorcy  korzystający z pomocy radcy prawnego w naszej Kancelarii w Zabrzu, często zwracają się z prośbą o pomoc w windykacji należności od kontrahentów opóźniających się, lub pozostających w zwłoce w zapłacie. Zaległości w zapłacie najczęściej generuje podpisana przez przedsiębiorcę i jego kontrahenta umowa gospodarcza.  W takiej sytuacji zawsze pada pytanie, czy windykacja przedsądowa i koszt związany z jej przeprowadzeniem obciąża kontrahenta Klienta. Odpowiedź na takie pytanie można znaleźć w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w art. 10 o brzmieniu ”

1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

umowa gospodarcza3. Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2.” Z powyższego wynika, że windykacja i koszt jej przeprowadzania w przypadku opóźnienia przez kontrahenta w zapłacie, należnej na podstawie zawartej umowy pomiędzy przedsiębiorcami, co do zasady w kwocie 40 euro obciąża opóźnionego w zapłacie kontrahenta. Wniosek taki można wysnuć po ustaleniu, że wierzycielowi przysługuje uprawnienie do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wartym w tej sytuacji jest zacytowanie Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 2015 r. III CZP 94/15, zgodnie z którym „Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.” 

Jeżeli windykacja wiąże się z wyższymi kosztami, wierzyciel na podstawie ust. 2 w/w cytowanego przepisu, może również dochodzić zapłaty przez dłużnika kwoty przenoszącej wysokość 40 euro, jednakże z praktyki naszej Kancelarii wynika, że przy ustaleniu wysokości takich kosztów należny podchodzić racjonalnie.

Radca prawny, Zabrze dnia 12 listopada 2017 r.

Radca    windykacja

Dodaj komentarz