Windykacja należności z umowy gospodarczej

windykacjaPrzedsiębiorcy  korzystający z pomocy radcy prawnego w naszej Kancelarii w Zabrzu, często zwracają się z prośbą o pomoc w windykacji należności od kontrahentów opóźniających się, lub pozostających w zwłoce w zapłacie. Zaległości w zapłacie najczęściej generuje podpisana przez przedsiębiorcę i jego kontrahenta umowa gospodarcza.  W takiej sytuacji zawsze pada pytanie, czy windykacja przedsądowa i koszt związany z jej przeprowadzeniem obciąża kontrahenta Klienta. Odpowiedź na takie pytanie można znaleźć w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w art. 10 o brzmieniu ”

1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

umowa gospodarcza3. Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2.” Z powyższego wynika, że windykacja i koszt jej przeprowadzania w przypadku opóźnienia przez kontrahenta w zapłacie, należnej na podstawie zawartej umowy pomiędzy przedsiębiorcami, co do zasady w kwocie 40 euro obciąża opóźnionego w zapłacie kontrahenta. Wniosek taki można wysnuć po ustaleniu, że wierzycielowi przysługuje uprawnienie do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wartym w tej sytuacji jest zacytowanie Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 2015 r. III CZP 94/15, zgodnie z którym „Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.” 

Jeżeli windykacja wiąże się z wyższymi kosztami, wierzyciel na podstawie ust. 2 w/w cytowanego przepisu, może również dochodzić zapłaty przez dłużnika kwoty przenoszącej wysokość 40 euro, jednakże z praktyki naszej Kancelarii wynika, że przy ustaleniu wysokości takich kosztów należny podchodzić racjonalnie.

Radca prawny, Zabrze dnia 12 listopada 2017 r.

Radca    windykacja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *