ODSZKODOWANIA

Oferujemy Państwo wszechstronną i profesjonalną pomoc w zakresie spraw odszkodowawczych. Pomagamy dochodzić wszelkich przewidzianych prawem roszczeń wynikających ze szkód wyrządzonych zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom.

W ramach praktyki prowadzimy przede wszystkim sprawy z zakresu:

  • zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku wypadku komunikacyjnym;
  • odszkodowań komunikacyjnych;
  • roszczeń wynikających z błędów medycznych;
  • naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu;
  • odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Nasze usługi obejmują w szczególności pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, czynności na etapie przedsądowym zmierzające do polubownego rozwiązania sprawy oraz prowadzenie postępowań przed sądami i innymi właściwymi organami.

W ramach procedury likwidacji szkód reprezentujemy klientów przed zakładami ubezpieczeń i korzystamy z wszystkich dostępnych możliwości uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia przed skierowaniem sprawy do sądu.