Zasady nakładania kary porządkowej na pracowników

W trakcie świadczenia pracy zdarza się, że pracownicy dopuszczają się różnego rodzaju naruszeń i przewinień. W skrajnych przypadkach tj. w przypadku naruszeń o charakterze ciężkim, pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku mniej doniosłych przewinień stosuje się kary porządkowe. Katalog naruszeń za które pracodawca, może ukarać pracownika zawarty jest w art. 108 Kodeksu pracy. I tak, pracownik może zostać ukarany karą porządkową upomnienia bądź nagany w razie nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Z kolei kary pieniężne mogą być stosowane za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP, przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości luz spożywanie alkoholu w czasie pracy. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a suma kar nie może przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającemu pracownikowi do wypłaty. Co istotne, kary pieniężne mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.

Zasady obowiązujące przy nakładaniu przez pracodawcę kar porządkowych na pracowników przedstawiają się następująco. Kara nie może zostać zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się przewinienia. Warunkiem nałożenia kary jest uprzednie wysłuchanie pracownika, pracownik musi mieć bowiem szansę zajęcia stanowiska w sprawie. Naruszenie tego obowiązku, może stanowić podstawę do uchylenia kary przez sąd pracy. O nałożeniu kary porządkowej, pracodawca informuje pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszonych obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przewinienia przez pracownika. Obowiązkowo zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej musi zawierać informację o prawie zgłoszenia do pracodawcy sprzeciwu i siedmiodniowym terminie jego wniesienia. W przypadku nieuwzględnienia przez pracodawcę sprzeciwu, pracownik może wystąpić o uchylenie kary porządkowej do sądu pracy w terminie 14 dni.

Radca prawny, Zabrze dnia 13 marca 2019 r.

Dodaj komentarz