Umowa gospodarcza i bezpieczeństwo jej realizacji

umowa gospodarczaSporządzając umowę regulującą relacje pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, zawsze prawnik powinien skupić się na jak najlepszym zabezpieczeniu interesu klienta. Umowa gospodarcza ze względu na swobodę jej kształtowania zgodnie z art.  3531 kodeksu cywilnego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.” co do zasady może zostać urozmaicona w szereg postanowień, które odpowiednio będą zabezpieczały interes jednej bądź drugiej strony umowy.

W naszym ostatnim artykule  http://kancelariazabrze.pl/windykacja-wierzytelnosci  wyjaśnialiśmy dlaczego możliwość przeprowadzenia postępowania windykacyjnego przed sądem w trybie nakazowym, daje niewątpliwie przewagę wierzycielowi. Jednakże skorzystanie z dobrodziejstw tego rodzaju procedury wymaga spełnienia określonych przesłanek opisanych w art. 485 kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli podpisana przez nas umowa gospodarcza nie zabezpiecza naszego roszczenia za pomocą wystawionego przez drugą stronę umowy weksla lub po upływie terminu do spełnienia świadczenia pieniężnego, czy świadczenia innych rzeczy zamiennych, dłużnik nie chce uznać naszego roszczenia, postępowanie w trybie nakazowym można próbować przeprowadzić jeżeli umowa gospodarcza upoważnia nas do wystawienia faktury VAT bez podpisu naszego kontrahenta.

W wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 lutego 2006 r. (II CSK 131/05, Publikator Legalis) stwierdzono następująco „Pierwsze zagadnienie ma przy tym podstawowe znaczenie w okolicznościach sprawy i polega na tym, czy upoważnienie powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 2 KPC). Sądy obu instancji udzieliły na tak sformułowane pytanie odpowiedzi twierdzącej. Za trafnością takiej odpowiedzi przemawia przede wszystkim okoliczność, że obie strony są przedsiębiorcami i pozostawały ze sobą w stałych stosunkach handlowych. Udzielenie zaś przez pozwanego upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu nie tylko stanowi wyraz zaufania istniejącego w stosunkach między stronami, ale oznacza też w konsekwencji zgodę na wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi od pozwanego roszczenia pieniężnego.”
Uwzględniając zatem powyższe stanowisko Sądu Najwyższego, rekomendujemy żeby umowa gospodarcza była zaopatrywana w odpowiednie postanowienie zgodnie z którym zostaniemy w przypadku realizacji przez nas świadczenia upoważnieni do wystawienia faktury VAT bez podpisu naszego kontrahenta.

Radca prawny, Zabrze dnia 26 listopada 2017 r.

Dodaj komentarz